previous.gif (384 bytes)

Autocarro FIAT 690 3 assi allestimento pianale

next.gif (374 bytes)

[Automezzi]