previous.gif (384 bytes)

Autocarro FIAT 690 N 4 assi allestimento cassone sponde alte

next.gif (374 bytes)

[Automezzi]