previous.gif (384 bytes)

Autocarro FIAT 682 3 assi allestimento furgone isotermo

next.gif (374 bytes)

[Automezzi]